Coronatider – Ren och fungerande utrustning

Technical service – almost as usual…

Våra medicintekniker utför service på plats, endast om de är symptomfria. Vi ser till att den medicintekniska utrustningen är renare än när vi kom. Vi är vana att röra oss i sjukvårdsmiljö och vet hur vi ska minimera kontaminerings- och smittorisker.

Våra medicintekniker minimerar närkontakt med andra människor vid servicebesök, stöd oss i detta så gott ni kan!

Vårdens verktyg måste fortsätta att fungera – underhåll, kontroller och service är en fortsatt viktig pusselbit.

Ring oss om ni har frågor om detta eller om ni önskar specialhantering av något slag, 010-498 98 90.

Clean technical service – as usual…

Corona situation – Clean and functioning equipment

Technical service – almost as usual…

Our medical technicians perform on-site service only if they are symptom-free. We make sure that medical equipment is cleaner after our visit than before we arrived. We are used to work in healthcare environment and know how to minimize contamination and infection risks.

Our medical technicians will minimize contact with other people during service, please support us with this in the best way you can!

Healthcare tools must continue to function – maintenance, checks and service remain an important piece of the puzzle.

Call us if you have questions about this or if you want special handling of any kind, 010-498 98 90 #4

Clean technical service – as usual…